Zadali jste špatně Vaše přihlašovací údaje! OK Nová registrace Zapomněl/a jste heslo?
SKÚTRY MOTORKY
A ČTYŘKOLKY
NÁHRADNÍ DÍLY
TUNING
OBLEČENÍ A
DOPLŇKY

Postup aktivace akumulátorů

NÁVOD NA OBSLUHU A INSTALACI
olověné motocyklové startovací baterie
AGM, Bike Bull, AGM + SLA

 


Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš výrobek. V návodu k obsluze Vám poskytujeme rady, jejichž obdržení Vám zajistí bezpečný a spolehlivý provoz výrobku. Přejeme Vám spokojenost s jeho užitím a na požádání jsme připraveni Vám kdykoliv sdělit další podrobné informace.

UPOZORNĚNÍ:
před zahájením práce s olověnou baterií nejprve pečlivě prostudujte návod!

Význam bezpečnostních značek
Na baterii jsou umístěny barevné bezpečnostní značky, které mají tento význam:

1. pozor žíravina
2. nebezpečí výbuchu
3. dbejte pokynů k obsluze
4. pracujte s ochranými brýlemi
5. zákaz kouření, otevřeného ohně, jiskření
6. udržujte mimo dosah dětí

Varování: K zajištění bezpečného a spolehlivého provozu musí uživatel dodržet technické předpisy platné pro provoz elektrických zařízení v České republice. Při nedodržení základních bezpečnostních požadavků může být baterie zdrojem úrazu elektrickým proudem, příčinou požáru nebo ekologických škod. Při práci s baterií a elektrolytem používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky - ochranné brýle, obuv, rukavice a gumovou zástěru! Při nabíjení nejezte, nepijte a nekuřte. Dostatečně větrejte. Baterii udržujte mimo dosah dětí! Při nabíjení a provozu baterie hrozí nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par (směs vodíku a kyslíku) do vzdálenosti 0,5 metru od ventilových zátek a nebezpečí otravy při vdechování výparů. Toto nebezpečí trvá i několik hodin po ukončení nabíjení! Výbuch může způsobit např. i jiskra při uvolnění nebo odpojení od svorky nabíjené baterie! Při manipulaci s baterií proto zamezte zkratům a nekuřte! Nabíjení mimo vozidlo musí splňovat příslušné bezpečnostní požadavky stanovené předpisy pro provoz nabíjecích prostorů! Elektrolyt baterie je žíravý a silně leptavý (37% kyselina sýrová)! Z toho důvodu je nutné s ním zacházet s příslušnou opatrností!
Rozlitý elektrolyt neutralizujte podle tohoto návodu!
Při spojení několika baterií do série na vyšší napětí, než je pro danný prostor bezpečné, nebo při dobíjení baterie ze zdroje, který není konstruován jako zdroj bezpečného napětí, nezaručuje výrobce deklarovanou třídu ochrany před nebezpečným dotykem (třída III - bezpečné napětí). Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při zkratu pólových vývodů hrozí nebezpečí popálení elektrickým obloukem!
Elektrolyt z baterie zásadně nevylévejte a použitou baterii vracejte k ekologické likvidaci i s elektrolytem!

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Při zasažení elektryckým obloukem
(zkrat pólových vývodů) může dojít ke spálení pokožky výbojem el. proudu. Nutno vždy vyhledat lékaře, protože při mírném spálení pokožky není vyloučeno vnitřní poranění elektrickou energií.

Při zasažení žiravinou
Oči -
Důkladně rozevřené oko proplachovat pouze tekoucí čistou a pokud možno vlažnou vodou po dobu 15 minut a vyhledat okamžitě lékaře.

Kůže - Nutno odstranit nasáklý oděv a kůži omývat dostatečným množstvím čisté vody po dobu 15 minut. Neutralizujeme 5% roztokem jedlé sody.

Požití - Ústa vyplachovat čistou vodou. Při polknutí žíraviny pít hodně vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat okamžitě lékaře.

Při vnějším rozlití elektrolytu - opatření pro případ náhodného úniku. K likvidaci se použije vápno (posypáním se zabrání roztékání elektrolytu), které se následně nechá likvidovat odbornou firmou. Při menším úniku, případně potřísnění je možné použít 20% roztok jedlé sody (oplach), nebo práškovou sodu (po posypání provést oplach vodou). Oděv potřísněný elektrolytem se musí vyprat ve vodě a zneutralizovat mýdlem (vlněné a bavlněné oděvy se časem rozpadají). Nutno jednat rychle.

UPOZORNĚNÍ
Před uvedením výrobku do provozu
se musí uživatel přesvědčit, že má distributorem potvrzené doklady potvrzující bezpečný stav elektrického výrobku, tj. návod k obsluze, záruční list. Návod k obsluze musí být k dispozici pro případné opravy a kontroly bezpečnostipo celou životnosti baterie.

Pokyny pro instalaci startovací baterie
Baterie může být připojena k elektrické instalaci motorového vozidla, které splňuje podmínky elektrotechnických bezpečnostních předpisů platných pro motorová vozidla. Uživatelem musí být předem ověřeno, zda jmenovité napětí, uvedené na štítku baterie, souhlasí s jmenovitým napětím elektrické instalace vozidla.

Kvalifikace obsluhy a údržby
Veškeré činnosti uvedené v tomto návodu může provádět osoba bez elektronické kvalifikace - laik (ČSN 33 1310). Údržbu baterie, úpravu hustoty elektrolytu, nabíjení, zkoušku kapacity, měření izolačního odporu, pravidelné kontroly bezpečnosti a funkce se doporučuje svěřit odbornému servisu.

Vnější vlivy a prostředí
Baterii je nutno chránit před působením přímého slunečního záření, před přehřátím a usazováním prachu, nesmí být umístěna jinak, než určí výrobce vozidla a nesmí být na ni pokládany žádné předměty. Olověné baterie nesmí být nabíjeny ani skladovány společně s bateriemi alkalickými.

Mimořádné stavy
Při nadměrném zahřívání baterie, poškození el. rozvodu, poškození nádobky baterie, pádu baterie nebo neobvyklých jevech (jiskření, ztráta kapacity apod.), je nutno baterii ihned odpojit od elektrického rozvodu a předat ke kontrole odbornému servisu.

Opravy baterie
Jakékoliv zásahy do konstrukce baterie nejsou povoleny a zásahy do elektrického rozvodu vozidla smí provádět pouze elektrotechnická firma. Opravy baterie nejsou povoleny.

Ekologické požadavky
Při neodborném zacházení s baterií hrozí nebezpečí poškození životního prostředí únikem elektrolytu - kyseliny sírové! Je nutno zabránit poškození nádoby (pádem, úderem, působením tepla apod.) a zamezit vylití elektrolytu (nenaklánět, nepřevracet, při plnění dodržet maximální výšku hladiny elektrolytu apod.). Je nutno zabránit poškození baterie při zamrznutí elektrolytu dodržováním předepsané hustoty a dostatečným promícháním elektrolytu po dolití destilovanou vodou (krátkým nabíjením).

Baterie označené tímto symbolem obsahují více než 0,004% hmotnosti olova (Pb). Baterii po ukončení své funkce je konečný uživatel povinnen předat pouze na místo zpětného odběru nebo osobě oprávněné k jejímu převzetí, ale v žádném případě nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Zpětný odběr baterií
Starou nepotřebnou baterii můžete odevzdat přímo při nákupu nové baterie v sídlu firmy Tomáš Blaha Skútry-Levně.cz, baterii od Vás zdarma odebereme a zařídíme správnou ekologickou likvidaci. Popřípadě můžete odevzdat ve většině sběrných míst po celé ČR.

1. BIKE BULL
Příprava:
Odvětrávací prostor je uzavřen a musí se před uvedením do provozu otevřít. Za tímto účelem odstraňte ochranné víčko, příp. odstřihněte konec odvětrávací hadičky.
Plnění: Odstraňte všechny zátky baterie. Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,28 kg/l), která je přibalená k baterii ve speciální plastové nádobě. Nalijte až po značku pro maximu, po té nechte baterii 30 minut odpočívat. Baterie s elektrolytem musí mít teplotu minimálně 10°C.
Pozor: Obal se zbytkem kyseliny odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Zbytek kyseliny nevylévejte do kanalizace. Prázdné obaly po kyselině likvidujte jako plastový domovní odpad.
Uvedení do provozu: V zájmu dosažení plného výkonu je třeba baterii po naplnění kyselinou před montáží nabít na maximum. V souladu s návodem k obsluze nabíječky či baterie nabíjejte cca 5-10 hodin proudem o velikosti max. jedné desetiny nominální kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte z 2. a 3. číslice čísla DIN na kartonu: Je-li číslo např. 509 14, je kapacita baterie 9Ah, nabíjecí proud činí 0,9 A. Po nabití zkontrolujte stav kyseliny a v případě potřeby dolijte demineralizovanou vodou. Baterii znovu zavřete pomocí zátek.
POZOR! Baterii Bike Bull nelze montovat v poloze na boku!

Údržba: Hladinu kyseliny nikdy nenechte klesnout pod značku pro minimum. Dolévejte pouze demineralizovanou vodou (odsolenou nebo destilovanou podle VDE 0510).

2. BIKE BULL AGM
Příprava:
Pečeť baterie odstraňte teprve krátce před plněním. Musí být přitom slyšet tiché zasyčení.
Plnění: Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,32kg/l), která je přibalena k baterii ve speciální plastové nádobě. Baterii poté nechte 30 minut odpočívat. Baterie s elektrolytem musí mít teplotu min. 10°C. Baterie se po naplňení uzavře těsnící lištou a už se nesmí otvírat. Otevřením se baterie poškodí!
Pozor: Obal se zbytkem kyseliny odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Zbytek kyseliny nevylévejte do kanalizace. Prázdné obaly po kyselině likvidujte jako plastový domovní odpad.
Uvedení do provozu: V zájmu dosažení plného výkonu je třeba baterii po naplnění kyselinou před montáží nabít na maximum. V souladu s návodem k obsluze nabíječky či baterie nabíjejte 5-10 hodin proudem o velikosti maximálně jedné desetiny nominální kapacity baterie (Ah). Kapacitu bateri zjistíte z 2. a 3. číslice čísla DIN na kartonu: Je-li např. 518 21, je kapacita baterie 18Ah, nabíjecí proud tak činí cca 1,8 A.

POZOR! Baterii Bike Bull AGM nelze montovat v poloze na boku!

3. BIKE BULL AGM+SLA
Uvedení do provozu:
V zájmu dosažení plného výkonu je třeba baterii před montáží nabít na maximum. V souladu s návodem k obsluze nabíječky či baterie nabíjejte cca 5-10 hodin pod proudem o velikosti maximálně jedné desetiny nominální kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte z 2. a 3. číslice čísla DIN na kartonu: Je-li číslo například 520 01, je kapacita baterie 20Ah, nabíjecí proud tak činí cca 2A.

POZOR! Baterii Bike Bull AGM+SLA lze montovat v poloze na boku!
Doporučujeme použít nabíječky s regulací napětí!

Pozor: Bezúdržbovou baterii (AGM, AGM+SLA) nikdy nemontujte do motocyklů bez regulátorů, maximální nabíjecí napětí nesmí překročit 14,8V!

NABÍJENÍ
Používejte pokud možno nabíječky s regulací napětí. Tyto přístroje zajišťují automatické nabíjení. V závislosti na kapacitě baterie můžete použít nabíječky z našeho sortimentu e-shopu. NABÍDKA NABÍJEČEK BATERIÍ

- Baterii vymontujte z vozu, bezpodmínečně odpojte kabely baterie (nejprve odpojte záporný pól).
POZOR - Bez napájecího zdroje se mohou ztratit data z palubního počítače, rádia...!

- Nejprve připojte nabíječku k baterii a poté nabíječku zapněte. Po nabití nejprve vypněte nabíječku a poté odpojte baterii.
- Nabíjecí proud maximálně 1/10 A kapacity baterie.
- Při teplotě vyšší než 55°C nabíjení přerušte.
- Po nabytí zkontrolujte stav elektrolytu nebo v případě potřeby dolijte demineralizovanou vodu.
- Zajistěte dobré větrání místnosti. Při nabíjení vzniká explozivní třaskavý plyn.
- Nekuřte, zamezte kontaktu s otevřeným plamenem a jiskření!

SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA
Baterie musí být před skladováním nabita na 100%, očištěna, odpojena od nabíjení, k nabíječi doporučujeme připojit inteligentní nabíječku, zajišťující udržovací napětí. Při době skladování delší než 3 měsíce je nutno zkontrolovat stav klidového napětí baterie a v případě potřeby baterii z důvodů samovybíjení dobít. Baterie skladujte v krytých místnostech s teplotou nejlépe do 15°C a relativní vlhkostí do 75%. Nevystavujte baterii teplotám vyšším než 40°C. Zvláště při skladování v zimních měsících je třeba zabránit zamrznutí baterie skladováním v nabitém stavu. Při skladování naplněných a nabitých baterií je třeba se řídit pravidlem FI-FO (první do skladu - první ze skladu). Při přepravě zabezpečte baterii proti převržení a poškození nádobky (nebezpečí vylití elektrolytu) a proti zkratům.

DŮLEŽITÉ RADY OD VÝROBCŮ BATERIÍ
1) Olověné baterie (12V jmenovitého napětí) - musí být provozována v nabitém stavu (minimálně 12,50V klidového napětí na svorkách, tomu odpovídá hustota elektrolytu 1,25g/cm³) - platí pouze pro Bike Bull

2) Hluboké a opakované vybíjení baterie pod úroveň 12,20V klidového napětí, nebo pod úroveň hustoty elektrolytu 1,18g/cm³, nevratně poškozuje baterii, snižuje její kapacitu a způsobuje vypadávání aktivní hmoty z desek (zakalení a tvrdnutí elektrolytu) - platí pouze pro BIKE BULL

3) Doporučujeme při výměně baterie si nechat zkontrolovat nabíjecí soustavu vozidla, zda-li vozidlo nemá v klidu nežádoucí trvalý odběr elektrického proudu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY POSKYTOVANÉ NA BATERIE
Na výrobní vady olověných a gelových baterií poskytujeme záruční dobu v délce 24 měsíců - viz občanský zákoník.

Rozpor s kupní smlouvou - vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se požaduje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Důkazní břemeno od 7. do 24. měsíce záruční lhůty spočívá na spotřebiteli.

Záruka se nevztahuje na vady výrobků:
a) způsobené nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze a instalaci výrobku (uvedení do činnosti, provoz a skladování)
b) způsobené vadami v elektrické instalaci vozidla
c) vzniklé neodborným zásahem do výrobku, způsobené vnějšími vlivy (poruchy v elektrické síti, živelné pohromy apod.) nebo nešetrným zacházením (pád, úder, zkratování apod.)
d) způsobené zamrznutím elektrolytu, v baterii v zimních měsících z důvodu nedostatečné nabité baterie
e) způsobené neodborným otevřením zátek článků u baterie AGM, AGM+SLA
f) použitím jiného akumulátoru než doporučeného výrobcem vozidla

 

 

 


DomůDomů